Zakład pracy chronionej – ważne obowiązki pracodawcy

Zakłady Pracy Chronionej to cenione podmioty, które mogą liczyć m.in. na dofinansowanie z PFRON. Aby zatrudniać osoby niepełnosprawne w warunkach pracy chronionej, firma musi spełnić określone wymogi. Sprawdź, jak powinno wyglądać miejsce pracy osoby z orzeczeniem i jakie dodatkowe prawa jej przysługują.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych wiąże się z licznymi korzyściami nie tylko dla nich, ale też dla ich pracodawców.
 • Uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej wymaga spełnienia ważnych wymogów, a przyznanie go następuje na wniosek pracodawcy.
 • Osoby niepełnosprawne muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, dodatkowe przerwy i urlopy.

Zakład Pracy Chronionej – definicja

Zakład Pracy Chronionej to miejsce zapewniające zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Nie wystarczy jednak podpisać umowy o pracę z taką osobą, by uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firma musi spełnić określone warunki, ale też chcieć brać udział w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki pracy chronionej, jakie musi spełniać firma, aby ubiegać się o status ZPCh:

 • Działalność prowadzona od co najmniej 12 miesięcy;
 • Zatrudnianie minimum 25 pracowników na pełen etat. Przy czym co najmniej połowę etatów muszą zajmować osoby niepełnosprawne, w tym co najmniej 20% ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bądź co najmniej 30% muszą stanowić osoby niewidome, z chorobą psychiczną lub upośledzone w znacznym lub umiarkowanym stopniu;
 • Powyższy wskaźnik zatrudnienia musi być zachowany przez co najmniej 6 miesięcy;
 • Pracownicy muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną – doraźną i specjalistyczną, rehabilitację oraz poradnictwo;
 • Obiekty, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki, muszą spełniać wymogi BHP oraz być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aby uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej, firma musi wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie do Urzędu Wojewódzkiego. Decyzję o spełnieniu warunków pracy chronionej podejmuje wojewoda.

Dodaj ogłoszenie w jednym z największych serwisów rekrutacyjnych w Polsce! Kliknij dlafirm.pracuj.pl i w kilka minut zapewnij sobie dostęp do tysięcy potencjalnych kandydatów!

Stopnie niepełnosprawności pracowników w Zakładzie Pracy Chronionej

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny – osoba taka ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy lub zdolna wyłącznie do pracy w warunkach chronionych. Taka osoba, jeśli ma pełnić role społeczne, musi mieć stałe wsparcie lub długotrwałą opiekę innych osób.
 • Umiarkowany – osoba taka ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy lub zdolna wyłącznie do pracy chronionej, bądź wymagająca pomocy innych osób – stałej albo czasowej – w celu pełnienia ról społecznych.
 • Lekki – osoba taka ma naruszoną sprawność organizmu, która powoduje obniżenie zdolności do wykonywania pracy.
Co ważne, osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można zatrudnić także w firmie innej niż Zakład Pracy Chronionej. Pracodawca musi jednak przystosować stanowisko do potrzeb takiej osoby lub zaoferować jej zatrudnienie w formie telepracy lub pracy zdalnej.

Praca chroniona – jakie obowiązki ma pracodawca?

Podstawowym wymogiem stawianym Zakładowi Pracy Chronionej jest zorganizowanie przestrzeni w firmie w taki sposób, by niepełnosprawni pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, czyli przestrzeni roboczej, ale też ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higienicznosanitarnych.

W Zakładach Pracy Chronionej toalety, szatnie, kuchnie, jadalnie itp. muszą być dostosowane do szczególnych potrzeb osób o zmniejszonej sprawności. Natomiast korytarze, drzwi, windy itp. muszą umożliwiać swobodne przemieszczanie się np. osobom na wózku inwalidzkim lub niewidomym. Podobnie w przypadku wejść do budynku – wygodne i bezpieczne dostanie się do firmy wymaga zastosowania np. podjazdów, wind czy specjalnych podnośników.

Warunki pracy ochronnej – prawa osób niepełnosprawnych

Zakład Pracy Chronionej musi zapewnić osobom niepełnosprawnym nie tylko odpowiednie warunki w miejscu pracy, ale też pamiętać o obowiązkach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Przede wszystkim wymiar pracy w warunkach chronionych osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w tygodniu. Niepełnosprawni nie mogą pracować w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Regulacje te są jeszcze bardziej restrykcyjne w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – praca w warunkach chronionych nie może dla nich przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Dodatkowo, osoba niepełnosprawna w Zakładzie Pracy Chronionej ma prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Co ważne, ani taka przerwa w pracy, ani skrócony wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej, nie może wpływać na wysokość jej wynagrodzenia. Firma wypłaca pensje za pracę chronioną w stałej miesięcznej wysokości.

W niektórych przypadkach zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej nie obowiązuje. Wyjątki dotyczą:

 • Niepełnosprawnych zatrudnionych w pracy związanej z pilnowaniem (np. w ochronie);
 • Przypadków, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, na jej wniosek wyrazi na to zgodę.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych, przy czym prawo to nabywa po upływie roku od przyznania stopnia niepełnosprawności – umiarkowanego lub znacznego.

Dodatkowy urlop nie przysługuje niepełnosprawnemu, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego dłuższego niż 26 dni. Podobnie jest w przypadku prawa do urlopu dodatkowego dłuższego niż 10 dni, przysługującego na podstawie odrębnych przepisów

Praca z orzeczeniem w warunkach pracy chronionej – korzyści dla obu stron

Zakłady Pracy Chronionej to cenione na rynku firmy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Takie osoby zwykle chętnie decydują się na pracę, ze względu nie tylko na poprawę finansów osobistych, ale też kontakt z ludźmi, poczucie bycia potrzebnym i akceptowanym.

Zapewnienie osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możliwości zatrudniania niesie też ze sobą korzyści dla Zakładu Pracy Chronionej. Jedną z najbardziej cenionych są dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby skorzystać z refundacji z PFRON, firma musi spełniać określone warunki. Jednym z nich zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Podsumowanie

Firma prowadząca Zakład Pracy Chronionej prowadzi wartościową działalność, przyczynia się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawia jakość ich życia. Aby móc zatrudniać w warunkach pracy chronionej, trzeba spełnić określone wymogi. Dotyczą one m.in. liczby pracowników oraz przystosowania miejsca pracy do szczególnych potrzeb niepełnosprawnych. Osoby z orzeczeniem mogą pracować tylko w określonym wymiarze czasu. Przysługuje im też dodatkowa przerwa i urlop. Zakłady Pracy Chronionej mogą liczyć na dofinansowania z PFRON.

 

PARTNER ARTYKUŁU

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
23 października 2023
KATEGORIE
Prawo Pracy
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii