• %
    • %

Najczęściej zadawane pytania

Kalkulator kosztów pracodawcy

Czym są koszty pracodawcy? / Co to są koszty pracodawcy?

Koszty pracodawcy to suma wydatków, które poniósł on z tytułu zatrudnienia pracownika w swojej firmie. A zatem obejmują nie tylko wynagrodzenie, ale także wydatki związane z opłaceniem ubezpieczenia, finansowaniem szkoleń, wynagrodzeniem chorobowym czy wyposażeniem stanowiska pracy. Bardzo często dodatkowo do kosztów wlicza się odprawy pracownicze i obowiązkowe badania lekarskie. Warto jednak pamiętać, że koszty pracodawcy nie są stałe - ich wysokość zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju umowy zatrudnienia, a także od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik

Jak oblicza się koszty pracodawcy?

Wysokość kosztów pracodawcy można szybko obliczyć za pomocą funkcjonalnego kalkulatora kosztów pracodawcy. Na początku należy zaznaczyć formę zatrudnienia - umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Następnie trzeba wpisać miesięczne zarobki pracownika w kwocie brutto lub netto, aby na tej podstawie obliczyć koszty pracodawcy. Opcjonalnie można także uwzględnić w kalkulatorze dodatkowe informacje, takie jak zmienność wynagrodzenia w różnych miesiącach czy autorskie koszty uzyskania przychodu.

Ile pracodawcę kosztuje pracownik?

Aby ustalić wysokość pensji netto, należy wpisać miesięczne wynagrodzenie w polu „podaj miesięczne zarobki” i kliknąć przycisk „Oblicz”. Uzyskane wyniki odnoszą się do różnych rodzajów umów, co pozwala porównać poziom zarobków w zależności od podstawy zatrudnienia.

Umowa o pracę – jakie koszty ponosi pracodawca?

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wiążę się z koniecznością uiszczenia dodatkowych składek, które oblicza się procentowo od kwoty jego wynagrodzenia. W 2023 roku należy w nich uwzględnić składkę emerytalną (9,76%), składkę rentową (6,5%), składkę wypadkową (1,67%), składkę na FP (2,45%), składkę na FGŚP (0,1%) oraz wpłatę podstawową na PPK (1,5%). Warto podkreślić, że ze składek na PPK można zrezygnować. Dlatego też, gdy dodamy to wszystko, to poza kwestią wypłaty wynagrodzenia, dochodzą jeszcze koszty w postaci 21,98% wyliczane od wysokości pensji.

Umowa zlecenie – co wpływa na koszty pracodawcy?

W przypadku umowy zlecenia koszty pracodawcy najczęściej będą wyliczane tak samo, jak w przypadku umowy o pracę – a zatem oprócz wynagrodzenia należy doliczyć składkę emerytalną (9,76%), składkę rentową (6,5%), składkę wypadkową (1,67%), składkę na FP (2,45%), składkę na FGŚP (0,1%) oraz opcjonalnie wpłatę podstawową na PPK (1,5%). Jednak ta sytuacja dotyczy wyłącznie pracowników, dla których praca na umowę zlecenie stanowi jedyne źródło zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia studenta do 26. roku życia nie trzeba płacić tych dodatkowych składek - całkowitym kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto. Analogiczna sytuacja występuje przy zatrudnieniu pracownika, który dodatkowo pracuje w innej firmie i otrzymuje w niej wynagrodzenie na poziomie co najmniej pensji minimalnej.

Jaki koszt pracodawcy w przypadku umowy o dzieło?

W 2023 roku umowy o dzieło nie są umowami składkowymi. Z tego względu całkowity koszt pracodawcy w tej formie zatrudnienia to koszt wynagrodzenia brutto.

Koszty ZUS dla pracownika

Koszty ZUS dla pracownika wylicza się na podstawie wysokości pensji brutto. Obejmują one składki potrącane z wynagrodzenia pracownika, w tym rentową (1,5%), emerytalną (9,76%), chorobową (2,45%) i zdrowotną (9%). W 2023 roku w przypadku minimalnej pensji wynoszą one 773,14 zł.

Koszty ZUS dla pracodawcy

Koszty ZUS dla pracodawcy, podobnie jak w przypadku kosztów dla pracownika, oblicza się na podstawie wysokości wynagrodzenia brutto. W przypadku minimalnej pensji wynoszącej 3600 zł brutto, składka emerytalna wynosi 351,36 zł (9,76% od wynagrodzenia), składka rentowa - 234 zł (6,5%), składka na ubezpieczenie wypadkowe - 60,12 zł (1,67%), składka na Fundusz Pracy - 88,2 zł (2,45%), składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 3,6 zł (0,1%). Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 737,28 zł.

Jakie składki opłaca pracodawca?

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę jest zobowiązany do odprowadzenia składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, na Fundusz Pracy oraz z tytułu FGŚP (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Jakie składki opłaca pracownik?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do odprowadzania czterech składek: emerytalnej, rentowej, zdrowotnej i chorobowej. Ich wysokość różni się od składek opłacanych przez pracodawcę. Oblicza się je na podstawie wynagrodzenia brutto: składka emerytalna wynosi 9,76%, składka rentowa 1,5%, składka zdrowotna 9%, a składka chorobowa 2,45%. Warto podkreślić, że w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym, składki są finansowane przez budżet państwa.

Jakie są koszty pracownika przy najniższej krajowej?

W przypadku wynagrodzenia w kwocie minimalnej (najniższa krajowa od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto), koszty pracownika obejmują składkę emerytalną (351,36 zł), składkę rentową (54 zł), składkę na ubezpieczenie chorobowe (88,2 zł) oraz składkę zdrowotną (279,58 zł). Łączna kwota kosztów składek wynosi 773,14 zł, do której należy doliczyć sumę brutto wynagrodzenia.

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Kosztem uzyskania przychodu nazywamy wydatki poniesione w celu jego uzyskania. Przykładem mogą być chociażby koszty związane z codziennymi dojazdami do pracy, z tytułu praw autorskich lub z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich bądź społecznych. Pozwalają one zmniejszyć podatek do zapłaty. Koszty uzyskania przychodu należy wskazać w rozliczeniu rocznym - wpisujemy je w sekcji D w przypadku PIT-37 lub w sekcji E w przypadku PIT-36.