Umowa zlecenie 2023 r. – wzór i omówienie

W Internecie możesz znaleźć rozmaite wzory umów zlecenia. Tutaj znajdziesz aktualny dokument na rok 2023. Jest on w pełni edytowalny i udostępniamy go całkowicie za darmo. Wyjaśniamy też, jakie dokumenty należy przekazać do księgowości razem z umową zlecenie.
 • Umowa zlecenie może określać wynagrodzenie całościowo lub według stawki godzinowej.
 • Istnieją zapisy konieczne w każdej umowie zleceniu oraz dodatkowe, które zleceniodawca może dopisać w dalszych paragrafach.
 • Wzór umowy zlecenie, który pobierzesz z tej strony może zostać przez Ciebie edytowany.
 • Pamiętaj, że minimalne wynagrodzenie w umowie zleceniu uległo podwyższeniu 1 lipca 2023 roku.
 • Poza samym spisaniem umowy zlecenia, zleceniodawca ma obowiązek zgromadzić kilka dodatkowych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest oświadczenie zleceniobiorcy.
Streszczenie:
Wzór umowy zlecenia na wykonanie usługi musi określać przede wszystkim to, kto jest zleceniobiorcą, a kto zleceniodawcą, opis zadań, jakich podejmuje się zleceniobiorca oraz wysokość wynagrodzenia, jakie mu za to przysługuje. Wysokość wynagrodzenia może być określona w postaci stawki godzinowej lub kwoty wynagrodzenia za całość wykonanych prac. Najważniejszym dokumentem, jaki należy dołączyć do umowy, jest oświadczenie zleceniobiorcy.

Wzór umowy zlecenia w 2023 r. – informacje wstępne

Umowa zlecenie podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Jest zaliczana do tzw. umów nazwanych. Może być zawarta na czas oznaczony (miesiąc, 6 miesięcy, rok itp.) lub nieoznaczony. Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się w niej do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Z powyższych powodów, dość popularna na rynku pracy jest m.in. umowa zlecenie dla studenta, a także umowa zlecenie dla kierowcy.

Umowa zlecenie 2023 r. - dane konieczne i dodatkowe

Każda umowa zlecenie powinna określać m.in.:

 • rodzaj umowy i datę jej zawarcia,
 • strony stosunku cywilnoprawnego,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia czynności objętych umową,
 • charakterystykę pracy i jeżeli to konieczne, miejsce jej wykonywania,
 • zakres współpracy między stronami,
 • wynagrodzenie.

Co więcej, jeżeli pracodawca chce mieć prawo wymagać od zleceniobiorcy obecności w ustalonych dniach i godzinach w danym miejscu, to powinien dodać w umowie stosowny paragraf. O tym, w jaki sposób sformułować takie dodatkowe wymaganie i czy jest to ryzykowne z uwagi na znamiona świadczeń umowy o pracę, przeczytasz w osobnym artykule poświęconym temu zagadnieniu: Umowa zlecenie a nieobecność w pracy.

Wzory umów zlecenia – czy czymś się od siebie różnią?

Najbardziej powszechne wśród polskich przedsiębiorców są dwa wzory umów zlecenia:

 1. ze stawką godzinową,
 2. na wykonanie usługi, gdzie z góry określa się całkowitą wysokość wynagrodzenia za usługi wykonane w danym miesiącu (np. 4000 zł brutto).

Jeżeli decydujesz się na umowę zlecenie ze stawką godzinową, to pomimo iż przepisy prawa nie mówią o tym wprost, należy prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy. Wystarczy do tego prosta tabela z datami i godzinami pracy, którą pracownik wypełnia i przekazuje Ci pod koniec każdego miesiąca. W razie kontroli musisz bowiem posiadać dokument, który potwierdza, że zleceniobiorca przepracował określoną liczbę godzin w danym okresie.

Ważne! Pobierając wzory umów zlecenia ze stawką godzinową z różnych stron, nie sugeruj się proponowaną tam stawką. Zgodnie z aktualnymi przepisami, minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2021 roku wynosiła 18,30 zł brutto, w 2022 roku o 1,40 zł więcej – 19,70 zł, natomiast od lipca 2023 roku już 23,50 zł brutto. Podstawa wynagrodzenia wynosi w 2023 r. 3600 zł brutto, co daje „na rękę” około 2783 zł.

Bezpłatna umowa zlecenie – wzór do pobrania

Nieodpłatna umowa zlecenie, której wzór znajdziesz poniżej, została przygotowana dla Ciebie przez naszych prawników. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie zawarte w niej paragrafy są zgodne z aktualnymi przepisami pracy.

Niniejszy wzór umowy zlecenia na wykonanie usługi możesz swobodnie edytować – zamieszczony plik jest w formacie docx. Wystarczy zatem, że pobierzesz dokument i uzupełnisz puste pola dotyczące rodzaju usługi, jaką ma wykonać zleceniobiorca, wysokość wynagrodzenia, termin obowiązywania zlecenia oraz dane Twojej firmy (lub osoby, jeżeli jesteś osobą fizyczną) i zleceniobiorcy.

Ważne! Edytując przygotowany dla Ciebie szablon, unikaj wprowadzania zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę. Jeżeli treść oraz zakres umowy będzie obejmować swoim zakresem znamiona wskazane w art. 22 Kodeksu pracy, tj. wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, zleceniobiorca lub inspektor Państwowej Inspekcji Pracy mogą wystąpić do sądu z roszczeniem o ustalenie stosunku pracy.

Umowa zlecenie ze stawką godzinową - wzór

Wzór kontraktu na wykonanie usługi, który dla Ciebie przygotowaliśmy, zawiera zapis, że za wykonanie zlecenia, o którym mowa, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 500 zł brutto miesięcznie. Jeżeli potrzebujesz stworzyć umowę zlecenie ze stawką godzinową, zmień ten zapis na: za wykonanie zlecenia, o którym mowa, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości XX zł brutto za godzinę.

Sprawdź także: Wzór umowy o pracę oraz Wzór umowy o dzieło

Umowa zlecenie – jakie dokumenty do zatrudnienia są potrzebne?

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy w formie zlecenia to:

 1. Umowa zlecenie
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy
 3. Zaświadczenie z uczelni lub szkoły (jeżeli zleceniobiorcą jest student bądź uczeń do 26 r. życia)
 4. Kserokopia dowodu bycia rencistą lub emerytem (jeżeli zleceniobiorcą jest rencista lub emeryt)
 5. Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy (dotyczy tylko umowy zlecenia ze stawką godzinową)

Szukasz pracownika? Kandydaci czekają na Twoje ogłoszenie o pracę na Pracuj.pl

Oświadczenie zleceniobiorcy stanowi dokument, na podstawie którego zleceniodawca ubezpiecza zleceniobiorcę. Umowy zlecenia podlegają bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że dana osoba wskaże w oświadczeniu zleceniobiorcy, że jest uczniem lub studentem do 26 r. ż., pracuje na umowę o pracę w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ważne! Masz tylko 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie na zgłoszenie składek zleceniobiorcy do ZUS. Odpowiednim formularzem zgłoszeniowym jest ZUS ZUA.

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe

W każdej umowie zleceniu poza sytuacją, gdy zleceniobiorcą jest student lub uczeń, który nie przekroczył 26 roku życia, zleceniodawca ma obowiązek płacenia składek ZUS.

Składki obowiązkowe przy umowie zleceniu to:

 • składka rentowa,
 • składka emerytalna,
 • składka zdrowotna,
 • składka wypadkowa (tylko w przypadku, gdy praca wykonywana jest na terenie firmy – w biurze, zakładzie tudzież na nieruchomości).

Tym samym, umowa zlecenie zwalnia jedynie z płacenia składek chorobowych (są one dobrowolne).

​​Ważne! Jeżeli praca na umowę zlecenie odbywa się w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej, to wówczas zleceniodawca nie tylko nie musi, ale i prawnie wręcz nie może płacić składek zdrowotnych ani społecznych. Umowa zlecenie nie jest wówczas traktowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako indywidualny tytuł do ubezpieczeń. Jeżeli jednak praca na umowę zlecenie oraz własna działalność gospodarcza wykonywane są rozłącznie, wówczas zleceniodawca ma obowiązek płacić składki ZUS nieopłacane samodzielnie przez zleceniobiorcę.1)

Umowa zlecenie – koszty pracodawcy

Koszty przedsiębiorcy przy umowie zleceniu są niższe niż w przypadku zawarcia umowy o pracę, nadal jednak występują. Zależą one od kilku czynników:

 • wynagrodzenia brutto,
 • składek ZUS,
 • wpłat do PPK.

Składki obowiązkowe do ZUS zależą przede wszystkim od tego, kto jest zleceniobiorcą. Dla przykładu, za zatrudnionego przez inny podmiot emeryta lub rencistę, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne, masz prawny obowiązek uiszczać jedynie składki zdrowotne. W kwestii zleceniodawcy pozostaje czy chce płacić ubezpieczenie chorobowe.

W przypadku wpłat do PPK, należy pamiętać, że minimalna wpłata to 1,5% wynagrodzenia, maksymalna 2,5%. Może być i tak, że zleceniobiorca zrzeka się uczestniczenia w PPK.

W celu ułatwienia kalkulacji, można przyjąć, iż umowa zlecenie generować może różne koszty dla firmy, zaś w praktyce najczęstsze są 3 sytuacje:

 1. przy współpracy z uczniem lub studentem w wieku do 26 roku życia – całkowite koszty zleceniodawcy równają się kwocie brutto widniejącej na umowie,
 2. przy współpracy ze zleceniodawcą, który jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę i otrzymuje w niej wynagrodzenie większe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu – całkowite koszty zleceniodawcy również równają się kwocie brutto widniejącej na umowie,
 3. przy współpracy z osobą, która nie posiada statusu ucznia/studenta, przekroczyła 26 rok życia tudzież nie pracuje w innej firmie na umowie, osiągając minimalną pensję krajową – całkowite koszty zleceniodawcy to kwota brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia, do której dodać należy obowiązkowe składki ZUS oraz koszt PPK.

Podsumowanie

Udostępniony przez nasz serwis wzór umowy zlecenie to zweryfikowany przez dział prawny, darmowy szablon, który możesz swobodnie edytować, dostosowując go pod potrzeby swojej firmy. Uzupełniając wynagrodzenie, miej na uwadze, iż od lipca 2023 roku minimalna stawka godzinowa przy umowie zleceniu to 23,50 zł. Czas zgłoszenia składek zleceniobiorcy do ZUS to tylko 7 dni od dnia podpisania umowy.

1)źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-wszystkich-umow-zlecenia-jak-wplyna-na-kondycje-gospodarcza-w-kraju

PARTNER ARTYKUŁU

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
21 grudnia 2021
KATEGORIE
Prawo Pracy
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii