Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ile wynosi w 2023 r.? Jak je uzyskać?

Kształcenie młodocianego pracownika wiąże się z korzyściami dla obu stron. Uczeń zyskuje praktyczne przyuczenie do zawodu, pracodawca natomiast – pomoc, a w przyszłości być może zaufanego pracownika. W branżach takich jak m.in. fryzjerstwo, stolarstwo, gastronomia czy elektryka, szkolenie uczniów jest czymś powszechnym i pożądanym, z uwagi na to, że przysługuje za nie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by je uzyskać!
 • Aby otrzymać dofinansowanie młodocianego pracownika, musisz spełnić pewne warunki, a Twój uczeń – zdać końcowy egzamin.
 • Pieniędzy nie otrzymasz automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub gminy wraz z załącznikami.
 • Kwota wsparcia zależy m.in. od okresu, w którym młodociany pracownik szkolił się w Twojej firmie.

Kim jest pracownik młodociany?

Aby uzyskać refundację młodocianych pracowników, należy zatrudnić osobę spełniającą określone kryteria.

Za pracownika młodocianego uznawany jest uczeń, który ukończył 15 lat, ale nie uzyskał jeszcze pełnoletniości (nie ukończył 18. roku życia). Musi odbyć 8-letnie kształcenie w szkole podstawowej (z pewnymi wyjątkami).

Nauka zawodu może trwać maksymalnie 36 miesięcy. W tym czasie pracodawca szkoli swojego ucznia zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. W celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu należy podpisać umowę o pracę w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Wyjątkiem są uczniowie, którzy nie dokształcają się w takiej szkole – takich pracowników można przyjąć w innym terminie.

Inne zasady obowiązują w przypadku przyuczenia do określonej pracy. Taka nauka trwa od 3 do 6 miesięcy. Podobnie jak przy nauce zawodu, warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest zdanie przez niego egzaminu.

Kto może uzyskać zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, pracodawca musi spełnić kilka wymogów. Zostały one określone w ustawie – Prawo oświatowe. Zgodnie z tymi przepisami, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Zawarcie z pracownikiem młodocianym umowy o pracę.
 2. Umowa o pracę musi być zawarta w ramach przygotowania do zawodu. Dofinansowanie młodocianych pracowników nie przysługuje przy zatrudnianiu ich w innym celu, np. Przy lekkich pracach fizycznych czy pracach porządkowych.
 3. Pracodawca musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego uczniów. Zostały one określone w przepisach dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wymaganie to może dotyczyć pracodawcy, osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej – zależnie od tego, kto faktycznie będzie przyuczał do zawodu młodocianego pracownika.
 4. Pracownik młodociany musi ukończyć naukę zawodu.
 5. Pracownik młodociany musi zdać egzamin:
  • Czeladniczy – w przypadku ucznia zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
  • Zawodowy – w przypadku ucznia zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem

Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wymaga więc od pracodawcy realnego zaangażowania. Aby otrzymać zwrot, konieczne jest poświęcenie czasu i uwagi do przyuczenia młodego pracownika.

Pracodawco, szukasz pracownika? Wejdź na dlafirm.pracuj.pl i dodaj ogłoszenie, które trafi do tysięcy potencjalnych kandydatów!

Pieniądze za szkolenie, czyli ile wynosi refundacja uczniów młodocianych?

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu, w którym pobierał naukę u pracodawcy:

 • 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeśli okres ten był krótszy, kwota refundacji ucznia młodocianego będzie proporcjonalnie niższa.
 • 254 zł za każdy pełny miesiąc – w przypadku przyuczenia do konkretnej pracy.
 • Do 10.000 zł – w szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie – prawo oświatowe (dot. zawodów wskazanych przez ministra oświaty i wychowania).

Warto przy tym wspomnieć, że kwoty zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników podlegają waloryzacji. Wartości ulegają podwyższeniu, jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wypłaty dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Co zrobić, by uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wymaga dopełnienia ważnych formalności.

 • Złóż wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wydziale oświaty urzędu gminy lub miasta.
Ważne! To urząd właściwy według miejsca zamieszkania młodocianego pracownika.
 • Wniosek złóż w ciągu 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez ucznia.
Ważne! Jeśli przegapisz ten termin, pieniądze przepadną – termin ten nie podlega przywróceniu.
 • Do wniosku dołącz:
  1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej naukę zawodu (może to być pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. Przy czym w tym drugim przypadku konieczne jest też dołączenie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub aktu powołania tej osoby);
  2. kopię umowy o pracę z pracownikiem młodocianym;
  3. kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez ucznia
  4. aktualny wpis do KRS lub wydruk z CEIDG.

Jeśli okres kształcenia był krótszy niż 36 miesięcy, dołącz również kopię dokumentów potwierdzających ten krótszy okres.

Za złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika organ podatkowy nie pobiera opłat. Urząd miasta lub gminy wydaje decyzję o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Od decyzji tej możesz się odwołać – masz na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Dofinansowanie młodocianych pracowników a pomoc de minimis

Pracodawca korzystający z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników musi pamiętać, że w myśl przepisów unijnych refundacja kształcenia stanowi pomoc de minimis. Jak wiadomo, pomoc ta udzielana jest do pewnego limitu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy ze środków publicznych może wynieść maksymalnie 200.000 euro.

Pracodawca, który korzysta z de minimis także w innej formie, musi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika obliczyć, czy nie przekroczy limitu.

Podsumowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje pracodawcy posiadającemu kwalifikacje do nauczania zawodu. Aby skorzystać ze wsparcia, należy zawrzeć z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Kwota refundacji najczęściej wynosi 8.081 zł lub 254 zł za każdy miesiąc. Składając wniosek o refundację wynagrodzeń młodocianych trzeba pamiętać o wymaganych załącznikach oraz o obowiązujących terminach. Urząd miasta lub gminy poinformuje pracodawcę o wydanej decyzji.

PARTNER ARTYKUŁU

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
23 października 2023
KATEGORIE
Prawo Pracy
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii